Iniciatives de suport a l’ESS b

Des de l’XMESS s’ha dut a terme un recull de les diferents inciatives municipals de suport a l’Economia Social i Solidària que s’estan duent a terme als diferents territoris. Aquest recull, en el que ha participat 30 municipis associats que han identificat un total de 125 accions municipals de suport a l'ESS, permetrà realitzar un diagnòstic de de les polítiques públiques municipals.

En l'escenari actual, ja s'observa però, com els ajuntaments, a més de fer accions cada cop més variades de promoció de l’ESS (suport i sensibilització, detecció i coneixement, educació...), comencen a utilitzar-la per fer política pública en molts sectors: medi ambient, participació, comerç, equipaments, serveis a les persones, etc. Aquest eixamplament del camp d’intervenció en ESS es reflecteix també en el fet que, a la vora d’un 40% de les accions identificades, les han posat en marxa àrees o departaments municipals altres que el de Promoció Econòmica.

Podeu veure el recull d'iniciatives municipals als territoris aquí.

X