Aula de capacitació per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental a Manlleu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Manlleu

Persona de referència de la XMESS
Betlem Parés Cuadras

Mail de contacte
parescb@manlleu.cat

Àrea o Departament
Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Inclusió sociolaboral

Descripció
Aula de capacitació per a la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental amb especials dificultats. Crear un itinerari d’inserció personalitzat per a cada participant en el projecte, que consisteix en inserir persones amb discapacitat intel·lectual i /o trastorn mental en llocs de treball vinculats a neteja i punts concrets de cadenes de producció. Aquesta inserció es complementa amb un acompanyament personalitzat al mateix enclavament a través d’un monitor.

Objectius
– Detectar i definir de manera sistemàtica els itineraris adients per a cada persona.
– Assessorar i acompanyar a les persones en les competències clau per desenvolupar un lloc de treballar concret.
– Objectivar en la mesura del possible, la presa de decisió en el procés d’inserció laboral de persones amb discapacitat.
– Comparar els perfils sociolaboral de les persones i les requisits dels llocs de treball, per tal de poder proposar aparellaments entre una persona i un lloc de treball i assegurar millor la seva idoneïtat.
– Adaptar la informació disponible sobre una persona (entrevista de demanda, entrevista laboral,…) al llenguatge laboral, per tal de poder conèixer i comunicar millor als seus monitors o futures empreses, les capacitats i limitacions laborals d’aquesta.
– Implementar eines per a la valoració de les capacitats dels treballadors (Quadre de valoració de capacitats).
– Acompanyar a les persones en el procés d’inserció.
– Incidir específicament en l’ocupació de netejador/a com a oportunitat per a les persones amb discapacitats intel·lectual.
– Dotar d’eines i recursos als monitors/es per afavorir la inserció i millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.

Persones destinatàries
– Persones amb discapacitat intel·lectual i /o trastorn mental.
– Monitors/es de les persones amb discapacitat intel·lectual i /o trastorn mental.

Recursos
– Existència d’una empresa social per desenvolupar el projecte.
– Recursos econòmics per fer front a les despeses d’acompanyament del monitoratge en els enclavaments.
– Recursos tècnics i materials del SLO de l’OPE.
– Existència d’empreses amb acord d’enclavament on inserir aquestes persones.

Elements clau
Per assolir majors percentatges d’èxit en la inserció d’aquestes persones s’ha constatat la importància del seu monitoratge durant l’estada en pràctiques als enclavaments.

Limitacions
Limitacions pressupostàries relacionades amb el finançament del projecte, sobretot les relacionades amb el pagament del monitoratge en els enclavaments.

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre de persones ateses inicialment.
– Nombre de persones que realitzen procés de validació i/o acompanyament.
– Nombre de persones inserides en empresa ordinària.
– Nombre d’empreses contactades.
– Nombre d’enclavaments o serveis de neteja que contracten les persones participants en el projecte.

Aspectes a tenir en compte
És una actuació de suport a una de les iniciatives partíceps a la Xarxa d’iniciatives d’ESS de Manlleu.