Boscos de Pastura del Conscorci del Lluçanès


Ajuntament o Consell Comarcal
Consorci del Lluçanès

Persona de referència de la XMESS
Albert Güell i Isaac Peraire

Àrea o Departament
Desenvolupament rural

Classificació simplificada
Medi Ambient

Descripció
El projecte Boscos de Pastura, està coliderat per l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès i el Consorci del Lluçanès. El projecte es basa en acords de custòdia entre propietaris forestals i ramaders per tal que pasturin les finques, en mantinguin el sotabosc i redueixin el risc d’incendi. Aquests acords permeten reforçar la col·laboració pública i privada, i la relació entre propietari i ramader.

Objectius

  • Augmentar la possibilitat d’accés a la terra
  • Mantenir el sotabosc i reduir el risc d’incendi
  • Fomentar el creixement i la consolidació de les explotacions ramaderes

Persones destinatàries
Propietaris forestals i explotacions ramaderes.

Recursos
Humans (tècnics del Consorci i de l’Associació de Propietaris Forestals), materials (elements per a les pastures: fils, abeuradors), econòmics (compra d’elements per les pastures).

Elements clau
Bon seguiment dels acords i destacar els avantatges de totes les parts

Limitacions

  • Manca de ramats
  • Marca de terres de pastura complementàries relacionades amb els boscos

Indicadors de resultat utilitzats

  • Nombre d’acords realitzats
  • Grau de satisfacció dels acordats

Aspectes a tenir en compte

Hi ha hagut algunes queixes per part de propietaris forestals i ramaders relacionades amb la gestió dels residus forestals. En aquest sentit, tot i que la legislació vigent ho empara, consideren que la brancada dipositada al subsòl és excessiva, dificultant l’accés del bestiar i generant un impacte visual desmesurat.

El problema per millorar la gestió d’aquesta brancada és únicament de costos del seu tractament.