Carta de serveis a les iniciatives d’ESS a Manlleu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Manlleu

Persona de referència de la XMESS
Betlem Parés Cuadras

Mail de contacte
parescb@manlleu.cat

Àrea o Departament
Oficina de Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Carta de serveis a les iniciatives d’ESS.

Objectius
– Detectar àrees empresarials de millora en les organitzacions d’iniciatives d’ESS.
– Proposar un assessorament específic amb un expert extern de l’àrea de millora (planificació estratègica, financer, màrqueting, comunicació, persones, organització…).
– Fer seguiment i avaluació de l’assessorament i de la millora.

Persones destinatàries
Iniciatives d’ESS.

Recursos
El servei compta amb la participació dels tècnics d’empresa de l’OPE que coneixen les iniciatives en la seva globalitat i encaixen la participació d’un expert en la matèria de la millora a treballar.

L’assessorament es basa en la contractació de 10 hores de l’expert, el cost per la iniciativa és de 90 euros (preu públic aprovat) i la resta del cost (al voltant d’un 90% del cost total) el financia l’OPE a través de recursos propis i a través del finançament dels centres de serveis de la Diputació de Barcelona

Elements clau
– Coneixement de la iniciativa per part dels tècnics de l’OPE.
– Saber encaixar necessitat i expert.
– Seguiment i avaluació de l’assessorament per a posteriori continuar treballant amb la iniciativa.

Limitacions
El pressupost econòmic del cofinançament de l’assessorament extern.

Indicadors de resultat utilitzats
– Grau de satisfacció de l’assessorament per part de la iniciativa.
– Avaluació per part del tècnic d’empresa de l’OPE.

Aspectes a tenir en compte
– Aquest servei s’emmarca en els serveis que es donen des de l’OPE per a tot el teixit empresarial i s’adapta a la realitat de cada iniciativa.
– L’aprenentatge és donar importància a la necessitat que les iniciatives millorin aspectes de la seva activitat econòmica per tal de millorar la seva activitat i la seva organització.