Consell Municipal d’Economia Social i Solidària de Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei d’Emprenedoria i Economia Social

Classificació simplificada
Participació ciutadana

Descripció
El Consell Municipal d’Economia Social i Solidària és l’òrgan de participació de la ciutadania, de les entitats, les institucions i les empreses interessades en donar suport als diferents àmbits d’economia social i solidària a Terrassa.

Objectius
El Consell tindrà per objecte fomentar, impulsar i enfortir les experiències econòmiques basades en l’autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i que s’organitzin des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia, amb la finalitat de promoure un model econòmic just i sostenible.

Serà també objecte d’aquest Consell la promoció i el foment de l’economia social en tots els àmbits municipals de manera transversal i des del paradigma de la concertació pública, cooperativa i comunitària.

Persones destinatàries
Empreses, associacions i fundacions que fan activitat econòmica a la ciutat sota les fórmules d’economia social.
Entitats de segon nivell d’àmbit local i supralocal que tingui com a finalitat el foment de l’economia social.
Grups municipals representats al Ple Municipal.
Representació tècnica municipal

Recursos
Pàgina web

Elements clau
Sessions celebrades  i grups de treball iniciats.

Aspectes a tenir en compte
El Reglament del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària de Terrassa (CMESS) es va aprovar inicialment i per unanimitat en sessió Plenària celebrada el 21 de juliol de 2016 i la seva aprovació definitiva s’ha fet publicada al BOPB del 5 de desembre de 2016.