Cooperativa Cuidem Lluçanès


Ajuntament o Consell Comarcal
Consorci del Lluçanès

Persona de referència de la XMESS
Albert Güell i Isaac Peraire

Àrea o Departament
Empresa i emprenedoria. Ocupació

Classificació simplificada
Ocupació

Descripció
El Consorci del Lluçanès ha detectat una necessitat i, a la vegada, una gran oportunitat de crear un projecte propi d’economia social i cooperativisme per tal de fomentar el desenvolupament econòmic, la cohesió i desenvolupament territorial, i la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat al Lluçanès.

Es tracta de crear una cooperativa formada per socis treballadors, de consum i col·laboradors. Aquesta cooperativa prestaria serveis a persones, famílies, llars, empreses, entitats i ajuntaments del Lluçanès en els àmbits de neteja, atenció a les persones, suport a les famílies i gestions. Es tracta doncs, de promocionar i impulsar una cooperativa des del seu inici, per tal de generar activitat econòmica en el marc de l’economia social, fomentar el cooperativisme com a mecanisme de desenvolupament econòmic integral, reduir l’economia submergida i generar oportunitats d’ocupació a dones majors de 45 anys.

Finalitats: Donar cobertura a la realitat actual de la realització de serveis per part de persones sense cobertura legal. Crear una xarxa de serveis i personal que pugui donar cobertures a necessitats que no es cobreixen. Oferir possibilitats de treball a persones amb dificultats d’inserció.

Objectius
Objectiu general 1 Fomentar el desenvolupament econòmic territorial.
Objectiu específic 1.1 Combatre el despoblament rural.
Objectiu específic 1.2 Millorar els serveis de la població envellida.
Objectiu específic 1.3: Donar serveis des del propi territori a les empreses i entitats.

Objectiu general 2 Fomentar l’ocupabilitat i donar resposta a les principals problemàtiques del mercat laboral.
Objectiu específic 2.1 Generar oportunitats d’ocupació a dones majors de 45 anys.
Objectiu específic 2.2 Reduir l’economia submergida en els treballs de la llar.

Objectiu general 3 Fomentar el cooperativisme.
Objectiu específic 3.1 Promocionar nous serveis de qualitat, sostenibles i responsables.
Objectiu específic 3.2 Generar activitat econòmica en el marc de l’economia social.

Persones destinatàries
Socis treballadors: dones majors de 45 anys que volen oferir els serveis a través de la cooperativa.
Socis de consum: famílies, particulars i organitzacions que volen gaudir de serveis professionals des de la legalitat i amb valor afegir.

Recursos
Humans (tècnics del Consorci i grup impulsor), materials (elements de comunicació, difusió i material informàtic i de prestació del serveis) i econòmics (finançament pel pla de viabilitat, comunicació, seguiment, constitució i inici).

Elements clau
– Disposar d’un grup promotor.
– Disposar de recursos econòmics a poder destinar al projecte.
– Aconseguir una molt bona implicació política i social de tot el Lluçanès.

Limitacions
– Oferir un preu raonable amb un salari digne.
– Conscienciar de la importància del projecte i la seva necessitat a sector més reticents.

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre de socis de treball, consumidor i col·laboradors.
– Nombre d’hores de servei al primer any.

Aspectes a tenir en compte
Al ser un projecte en el qual el Consorci no té experiència prèvia hem trobat dificultats pel què fa a seguir un ordre lògic i coherent en els passos a realitzar. Malgrat tenir el projecte molt clar, els seus objectius i percebre un gran interès per totes les parts, el seu naixement s’ha retardat a causa de la complexitat. Una de les necessitats, per tant, pensant en altres projecte similars, podria ser tenir un seguiment per part de persones amb expertesa, sobre els passos a realitzar.