Creació del Consell Econòmic i Social a Badalona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Badalona

Persona de referència de la XMESS
Rafa Gálvez

Mail de contacte
rgalvez@impo.cat

Àrea o Departament
Servei Municipal d’Ocupació

Classificació simplificada
Participació ciutadana

Descripció
Durant l’any 2016 es va posar en marxa, impulsat per l’Ajuntament de Badalona, el Consell Econòmic i Social, com a òrgan sectorial consultiu i de participació en la governança compartida ciutadana en tots aquells assumptes i matèries que d’una forma directa o indirecta incideixen en el desenvolupament econòmic i social de la ciutat, el seu teixit productiu i la qualitat dels seus llocs de treball, entre els que es troba la Federació de Cooperatives de Treball. El Consell està constituït pels agents socials i econòmics més representatius de la ciutat de Badalona, representants de les persones treballadores, de les entitats empresarials, entitats socials i ciutadanes i del mateix Ajuntament de Badalona,

Per dur a terme les seves funcions, es dota d’una estructura orgànica configurada pels següents òrgans: la Presidència i vicepresidències, la Secretaria, el Ple del Consell i la Comissió Permanent.

En l’actualitat hi ha quatre comissions de treball:

  • Formació Ocupacional
  • Clàusules socials i compra pública responsable
  • Turisme
  • Comerç

Objectius
Contribuir a l’estudi i la planificació estratègica de ciutat i la implementació d’un model de desenvolupament local pròsper, solidari i sostenible.

Objectius específics:

  • L’impuls i el foment de totes les activitats de caràcter econòmic i social que puguin contribuir directa o indirectament a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Badalona, com ara, i a títol enunciatiu i no exhaustiu, la indústria, el comerç, el turisme, l’hostaleria, els serveis, les activitats primàries i altres que el Consell consideri adient.
  • El foment de la inversió, la formació i el coneixement i de la innovació en l’economia local. El suport als nous sectors productius vinculats a l’economia del coneixement, al benestar social i la salut de les persones, i la transició ecològica cap a una economia sostenible i adaptada a les estratègies de resiliència.
  • La promoció i el suport al desenvolupament a les empreses locals, incloent el comerç de proximitat i les empreses de l’economia cooperativa, social i solidaria.
  • El foment de l’ocupació i la lluita contra la precarietat laboral.

Persones destinatàries
Conjunt de la població i del teixit socioeconòmic de la ciutat de Badalona.

Recursos
Al ser un organisme que té com a funció contribuir a l’estudi i la planificació estratègica de ciutat, els recursos en principi es basen en els que aporten les persones membres i en altres programes que puguin aixoplugar-se en aquest Consell Econòmic i Social.

Elements clau
El treball conjunt i la implicació dels membres respecte a cada una de les comissions que s’estan desenvolupant.

Limitacions
Les limitacions poden venir determinades pel perill de que pugui ser instrumentalitzat per alguna de les parts.
S’ha de fomentar ser àgil i resolutiu per evitar la sensació que no s’arriba a concrecions.

Indicadors de resultat utilitzats
Actualment encara no en tenim.

Aspectes a tenir en compte
És un model bastant ampli on intervé la societat civil organitzada i entitats de caire econòmic i social, com sindicats, patronal, la Xarxa d’Economia Social, la Federació de Cooperatives de Treball i altres, que també hi són per la seva rellevància. També s’admetrà a altres que ho puguin sol·licitar.

S’ha considerat una metodologia oberta on s’incorporen, a més del treball de les comissions, altres estudis, aportacions i millores fetes per altres agents per integrar-los al pla estratègic de ciutat.

X