Democratització de la Cura a Barcelona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Barcelona

Persona de referència de la XMESS
Xavier Rubio

Mail de contacte
xrubio@bcn.cat

Àrea o Departament
Departament Temps i Economia de les Cures

Classificació simplificada
Cures

Descripció
Mesura de govern de Democratització de la Cura.

Objectius
Emprendre el camí cap una organització més justa i sostenible de la cura, que doni visibilitat i valor a totes les seves activitats (el treball reproductiu enfront el productiu), que combati les desigualtats socials que travessa actualment la seva provisió i que promogui la coresponsabilitat entre diferents actors socials en la seva gestió.

Persones destinatàries
Persones que reben i proveïxen la cura.

Recursos
Moltes àrees de l’Ajuntament.

Elements clau
Voluntat política i coordinació interdepartamental.

Limitacions
Accions estructurals de llarga durada.

Indicadors de resultat utilitzats
Pressupost executat, calendari d’execució.

Aspectes a tenir en compte
5 mesures (de les 68) de socialització de la cura des de l’Economia Social i Solidària.

X