Diagnosi interna sobre ESS a Montornès del Vallès


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament Montornès del Vallés

Persona de referència de la XMESS
Rosa Padilla

Mail de contacte
intermediaciolaboral.barri@montornes.cat

Àrea o Departament
Ocupació Promoció Econòmica i Comerç

Classificació simplificada
Detecció i coneixement de l’ESS

Descripció
Diagnosi interna sobre ESS (tècnica i política). Mitjançant el treball en grup ( Grup Impulsor ) i Comissions tècniques, es va reflexionant sobre maneres de treballar i d’entendre l’atenció a la ciutadania. Labcoop ens facilita suport metodològic mitjançant la guia d’autodiagnosi i la realització de diverses entrevistes diagnostiques a personal tècnic i polític

Objectius
Conèixer com es treballa a l’ajuntament en clau d’ESS i orientar les polítiques municipals amb els valors que aporta l’ESS

Persones destinatàries
Personal tècnic i polític de diversos departaments de l’ajuntament: Serveis Socials, Recursos Humans, Promoció Econòmica, Igualtat, Participació, Educació, Secretaria ( Compres ), Territori, Regidors i Caps d’àrea dels diversos serveis

Recursos
Guia d’atuodiagnosi. Objectius del Pla de Treball, Recursos externs ( Labcoop )

Elements clau
Concepció àmplia de Desenvolupament local. Aportació de valors de l’ESS

Limitacions
Procés lent, implicació de personal divers amb enfocaments  i metodologies diverses i/o més restringides

Indicadors de resultat utilitzats
Desenvolupament del Pla de Treball.

Aspectes a tenir en compte
S’han creat espais de treball on es treballa de manera transversal l’ESS

X