Equipament de l’ESS a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei d’Emprenedoria i Economia Social

Classificació simplificada
Gestió d’equipaments

Descripció
Crear un equipament referent d’Economia Social i Solidària a la ciutat com a espai de trobada entre l’administració local, les empreses i entitats del sector i la ciutadania. Aquest servirà per donar visibilitat a l’ESS, centralitzar serveis per a professionals, entitats i persones emprenedores del sector i per promocionar l’ESS entre la ciutadania.

En aquest equipament està previst donar cabuda a:
– Un servei de bar i restauració que pugui actuar com espai de trobada i organitzar també activitats.
– La seu del Consell Municipal de l’Economia Social, i del Servei Municipal d’Emprenedoria i Economia Social, amb els serveis de suport corresponents.
– Espais polivalents per a fer reunions dels diferents promotors d’activitats o xarxes de l’ESS o poder desenvolupar tallers formatius o activitats de petit format.
– Espai per a promoure i acollir idees i projectes innovadors en les seves primeres fases de disseny i llançament.
– Petits espais obradors on poder desenvolupar algunes activitats productives.
– Espai de suport tècnic i assessorament.

Objectius
– Dotar d’un punt de referència de l’ESS a la ciutat per a la promoció de l’ESS.
– Crear un espai relacional i de trobada dels diferents actors i agents que participen de l’ESS a Terrassa.
– Generar espais destinats a entitats, empreses i persones emprenedores de l’ESS, tant per tenir la seva seu com per poder desenvolupar activitats o iniciar la seva activitat.

Persones destinatàries
Iniciatives de l’ESS i ciutadania.

Elements clau
Necessitat detectada també durant el procés participatiu de diagnosi.

Limitacions
– Pressupost del projecte.
– Disponibilitat d’espais adequats per a la creació de l’equipament a la ciutat.

Aspectes a tenir en compte
S’ha realitzat un estudi per al disseny de l’equipament. Encara no s’ha iniciat el projecte com a tal.

X