Facilitar l’accés de l’ESS a Mercats municipals a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei de comerç

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Bonificacions a associacions, cooperatives i iniciatives d’ESS per a facilitar l’accés a parades dels mercats muncipals de l’Ajuntament de Terrassa.

Ocupació d’unitats comercials per part d’entitats sense ànim de lucre.

Es podrà destinar un percentatge de fins el 10% de la superfície comercial dels mercats a activitats comercials realitzades per part d’entitats i associacions de la ciutat de Terrassa, sense finalitat lucrativa, que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, i que desenvolupin
activitats d’interès municipal en l’àmbit dels valors socials i la integració social de col·lectius desafavorits. Aquestes entitats podran sol·licitar autorització per ocupar una unitat comercial o de serveis als mercats municipals amb una bonificació de fins el 100% de la taxa pels serveis prestats als mercats.

Art. 12è. Exempcions i bonificacions. Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota, el primer any, en la tarifa de les unitats comercials i de serveis ( Art 5è A i B1), aquelles parades dels mercats sedentaris que realitzin un increment de plantilla en referència a l’any 2015, amb la contractació de
persones que estiguin en situació d’atur, a jornada complerta i per un període no inferior a un any.

Aquesta bonificació serà del 15% els anys posteriors, sempre que la persona contractada es mantingui amb les condicions inicials.
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar de forma expressa, justificant l’increment de plantilla produït, i serà d’aplicació a partir del trimestre següent en que la mateixa es dugui a terme.

Objectius
– Atreure entitats socials i cooperatives als mercats municipals de Terrassa, facilitant-ne l’acces.
– Donar vida a parades que resten buides des de fa anys, evitar desertificació del mercat, atreure gent jove.
– Promoure model de consum responsable, i promocionar l’Economia Social i Solidària, que té un retorn social.

Persones destinatàries
Iniciatives d’ESS.

Recursos
Taxa sobre els serveis prestats als mercats municipals.