Fes el Salt a l’Ocupació, Forma’t i crea cooperativa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Salt

Persona de referència de la XMESS
Assumpta Badia

Mail de contacte
assumpta.badia@salt.ca

Àrea o Departament
Espai Municipal d’Ocupació (EMO)

Classificació simplificada
Inclusió sociolaboral

Descripció
“Fes el Salt a l’Ocupació, Forma’t i crea cooperativa” és un projecte d’autoocupació associada que incentiva la creació de cooperatives fomentant l’economia social i solidària al municipi de Salt i que s’emmarca dins del pla estratègic de promoció econòmica.

Objectius

L’objectiu d’aquest projecte neix de les Línies Estratègiques del Pla d’Execució Anual de l’Espai Municipal d’Ocupació, concretament:
• Línia Estratègica 1: Implementar mesures actives per millorar l’ocupabilitat i la inserció de les persones treballadores en situació d’atur o en actiu.
• Línia Estratègica 3: Millora de les competències professionals i del capital humà de les persones treballadores, en situació d’atur o en actiu.

L’objectiu específic és l’ impuls a la creació de cooperatives i el creixement de l’economia social al municipi de Salt, a partir de la formació professionalitzadora d’un grup de 10 persones. Aquesta formació dona les eines necessàries per treballar en el camp de la jardineria i forestal, així com també, oferir una via més per a l’autoocupació.

Persones destinatàries
Persones en situació d’atur i emprenedors amb interés en el sector forestal i de jardineria.

Recursos

El projecte s’orientava a crear cooperatives al municipi a partir de fomentar l’autoocupació entre persones a l’atur. S’estructurava en les següents fases:

Primera fase: Difusió del programa i selecció de candidats.

Segona fase: Formació tècnica.

Des del primer dia, els participants en el projecte entren en contacte amb l’activitat professional en sí i el treball cooperatiu. El grup de participants s’organitza en treball cooperatiu des del primer dia i es busca que en la realització de la formació activa-professional ja es desenvolupin els rols necessaris i les pràctiques pròpies d’una cooperativa (repartiment de responsabilitats, organització, gestió de recursos, previsió, comunicació i assemblees). Hi ha un acompanyament i seguiment del dia a dia per part d’un Tècnic en Inserció, reforçat per 4 sessions intensives de treball-formació en cooperativisme i/o resolució de conflictes.

La triple formació impartida simultàniament al llarg del programa és la següent i constitueix el cor d’aquest projecte.
– Mòdul de formació en Treball de Jardineria de 85 hores.
– Mòdul de formació en Treball de Forestal de 80 hores.
– Mòdul de formació en Cooperativisme de 45 hores. Formació capacitadora pel treball en equip cooperatiu i del coneixement de l’organització i funcionament propis d’una cooperativa de treball. Les persones participants reben formació i qualificació que les dota dels coneixements i aptituds suficients per crear les cooperatives al finalitzar la formació o en un futur pròxim.

Tercera fase: Avaluació i control d’aprofitament del projecte.

Quarta fase: Certificats d’aprofitament.

Cinquena fase: Salt a l’ocupació.

El projecte estva co-liderat per l’Àrea de Formació i l’Àrea d’Emprenedoria de l’EMO, tot i que també estarà relacionat amb l’àrea d’orientació de l’EMO per oferir les eines necessàries per a la inserció laboral.

Elements clau
– Selecció dels participants, apituds i actituds.
– Mòduls formatius i sector d’activitat
– Activitats / visites que s’han dut a terme durant el projecte
– Espais on s’han desenvolupat les accions formatives
– Recursos humans (tècnics i professorat).
– Recursos materials (material del curs i transport)
– Cronograma d’execució i calendarització de la formació

Limitacions
El projecte va estar limitat per la subvenció otorgada per la Diputació de Girona dins del projectes Singulars i no es va poder dur a terme els mesos programats, ja que la resolució es va retardar.

Indicadors de resultat utilitzats
– Reunions de coordinació
– Seguiment de l’evolució del grup
– Proves escrites d’aprofitament
– Reunions de seguiment en emprenedoria i orientació laborar al finalitzar el programa formatiu

Aspectes a tenir en compte
– Millorar la coordianció amb l’àrea sectorial de l’Ajuntament (Medi Ambient / brigada municipal)
– Formació sectorial durant la temporada de primavera o tardor.
– Planificació prèvia específica de les tasques i dels espais on practicar.
– Format de formació intensiva de 8 setmanes es valora positivament, tot i que també es pot proposar prolongar-la i fer la formació dos dies a la setmana per tal de compaginar feina i formació específica
– No mencionar la possibilitat de destinar recursos o una possible contractació de serveis com a incentiu a la creació de negoci ja que en aquesta edició i degut al perfil dels participants ha estat contraproduent.

X