Finançament a projectes de l’ESS a Artés


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament d’Artés

Persona de referència de la XMESS
Israel Falcó

Mail de contacte
ifalco@artes.cat

Àrea o Departament
Hisenda

Classificació simplificada
Serveis financers

Descripció
Préstecs d’entre 3.000 i 10.000 euros sense tipus d’interès ni sol·licituds d’aval, amb períodes de retorn de 3 a 5 anys i possibilitat de carència a projectes emprenedors i empresarials del municipi d’Artés. En els criteris de valoració qualitatius es puntua en 10 punts sobre 40 (és a dir, un 25%) si el projecte s’emmarca dins de l’economia social i cooperativa.

Objectius
Facilitar la generació de projectes econòmics de caràcter social i cooperatiu al municipi.

Persones destinatàries
Persones emprenedores, cooperatives i entitats.

Recursos
20.000 euros destinats a microcrèdits, un tècnic per a la gestió del projecte.

Elements clau
Comunicació del projecte, assessorament en la sol·licitud i existència de recursos per fer el crèdit.

Limitacions
Ens faltaria trencar la barrera per donar crèdit a projectes que presenten problemes d’endeutament o morositat. Això és quelcom que no es veu bé des de secretaria i intervenció. I per altra banda, faltaria obrir una línia per a projectes d’economia social i solidària adreçat no només a cooperatives i empreses si no també a entitats del sector per a projectes solidaris.

Indicadors de resultat utilitzats
Persones que demanen informació, persones ateses, sol·licituds presentades, crèdits atorgats.

Aspectes a tenir en compte
Endegament d’iniciatives de col·laboració en municipis de dimensió petita on no hi ha prou massa crítica per desenvolupar projectes específics com aquest (oficines d’assessorament a la creació de cooperatives, entitats de l’economia social, etc.). La posada en comú d’aquest tipus d’iniciatives pot servir per aprofitar economies d’escala entre municipis i mancomunar alguns serveis.