Fons de crèdit municipal per a projectes d’ESS a Barcelona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Barcelona

Persona de referència de la XMESS
Xavier Rubio Cano

Mail de contacte
xrubio@bcn.cat

Àrea o Departament
Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum

Classificació simplificada
Serveis financers

Descripció
Fons de crèdit municipal per finançar projectes i empreses de l’ESS mitjançant conveni amb Coop57 i Fiare Banca Etica.

Objectius
Línia específica de préstecs, per valor d’2 miliions d’euros, per finançar iniciatives de l’Economia Social i Solidària. Fons Econòmic compartit de 200.000 €, a parts iguals, per compartir i cobrir els casos de més risc.

Persones destinatàries
Nous projectes i empreses d’economia social i solidària amb impacte a la ciutat de Barcelona.

Recursos
2’2 milions d’euros.

Elements clau
Convenis de col·laboració amb Coop57 i Fiare Banca Etica.

Limitacions
Disponibilitat pressupostària i poder establir convenis.

Indicadors de resultat utilitzats
Número de préstecs, número de casos de morositat.

Aspectes a tenir en compte
Ampliar la capacitat de préstec a projectes que tinguin més possibilitat de generar morositat.