Fons de finançament territorial per a l’ESS a Mataró


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Mataró

Persona de referència de la XMESS
Sílvia Gasca Bonafont

Mail de contacte
sgasca@ajmataro.cat

Àrea o Departament
Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Serveis financers

Descripció
Fons de finançament territorial per a iniciatives de l’economia social i solidària.

Objectius
Facilitar l’accés a crèdit dels projectes d’economia social i cooperativa del municipi. Es tracta d’establir un conveni d’actuació entre diferents ens per constituir un fons d’avals per a entitats d’ESS de nova creació o noves línies d’activitats d’entitats ja consolidades del municipi, mitjançant les finances ètiques i solidàries. El plantejament d’aquest projecte es basa en la necessitat de buscar un model alternatiu de finançament per impulsar projectes viables que gaudeixin d’un valor afegit social i que contribueixin a la creació de llocs de feina al municipi. Es pretén potenciar mitjançant aquesta iniciativa un teixit productiu, amb responsabilitat social, mediambiental i comunitària.

Persones destinatàries
– Entitats de nova creació de l’ESS (cooperatives, societats laborals, associacions, fundacions i empreses d’inserció).
– Nous projectes o noves línies d’activitat d’entitats consolidades que creïn llocs de treball.

Recursos
Recursos humans:
– % jornada treball técnica econ social

Recursos materials i infraestructura:
– Despatxos pel personal tècnic
– Aules per portar a terme reunions

Elements clau
Com a element clau destaquem els agents que han acabat conformant aquest fons d’avals: Coop57, Fundació Seira i Ajuntament de Mataró. Les tres parts nodreixen el fons amb 10.000 euros cadascuna, creant un fons de 30.000 euros que servirà per avalar i cobrir impagaments si és el cas. Sobre aquest fons d’avals Coop57 genera una línia de crèdit de 150.000 euros.

La supervisió i acompanyament dels projectes que fan servir el fons es fa de forma coordinada entre administració i entitats.

Amb la promoció d’un fons de finançament territorial fonamentat en finances ètiques i solidàries innovem, ja que donem resposta a una necessitat que
actualment no està coberta a nivell de territori, innovem també en donar força i empenta als projectes de la ciutat engegats i innovem en consolidar una iniciativa que donarà viabilitat econòmica i, per tant, futur, a projectes d’ESS del territori.

Limitacions
Limitació econòmica del fons. Coop57 genera una línia de crèdit en funció del capital aportat al fons, aquesta línia de crèdit sorgeix de multiplicar per 5 el capital aportat. Essent el capital de 30.000 euros, Coop57 genera una línia de crèdit de 150.000 euros.

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre de membres que han acabat constituit el fons
– Nombre d’usuaris del fons

Aspectes a tenir en compte
Aquesta acció ha estat possible en gran part gràcies a que hi havia un model pioner, el model-fons de Barcelona entre l’Ajuntament de Barcelona i Coop57.

El fons de Mataró inclou un altre actor (Fundació Seira) i té intenció de convertir-se en un fons de territori comarcal, sumant Ajuntaments del Maresme amb el pas del temps.