Informe diagnòstic de l’ESS a Osona i Lluçanès


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Manlleu

Persona de referència de la XMESS
Betlem Parés Cuadras

Mail de contacte
parescb@manlleu.cat

Àrea o Departament
Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Detecció i coneixement de l’ESS

Descripció
Un dels principals reptes és el de desplegar polítiques públiques de desenvolupament local encapçalades per l’ESS, per tal que aquesta opció adquireixi notorietat en les polítiques d’ocupació, empresa i desenvolupament territorial. Per fer-ho, cal partir de diagnòstics acurats que permetin adequar les intervencions des de les administracions públiques. Els diagnòstics locals en ESS impulsats des de l’àmbit institucional poden tenir un enfocament més intern (per entendre quines polítiques s’estan desplegant i de quina manera per millorar-ne la implementació) o més extern (per entendre quin és el teixit socioeconòmic local d’iniciatives d’ESS i quines són les seves prioritats de cara a afinar la política pública de suport i promoció). L’estudi realitzat s’enfoca en aquesta segona vessant i, per tant, va dirigit a entendre quin és el teixit socioeconòmic en ESS de la comarca d’Osona, quin és el seu funcionament i quines necessitats tenen, i ho fa preguntant directament a les iniciatives locals d’ESS.

Objectius
– Localitzar les iniciatives d’ESS d’Osona i el Lluçanès. Identificar-les i mapejar-les.
– Fer-ne un diagnòstic socioeconòmic. Dibuix del nombre d’agents econòmics, rellevància, sectors i abast del conjunt.
– Detectar necessitats i oportunitats que poden tenir en aquest àmbit. Engranatge de cadenes de valor.

Persones destinatàries
Iniciatives d’ESS de les comarques d’Osona i Lluçanès.

Recursos
– L’aplicació informàtica de balanç social de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) adaptada a les necessitats d’aquest projecte.
– Suport tècnic extern per desplegar el projecte, sobretot en la gestió de l’aplicació informàtica, la formació de bases de dades i el tractament de la informació.

Elements clau
S’ha constatat que, per obtenir participació major en les enquestes per part de les iniciatives empresarials, és imprescindible que el personal tècnic de cada municipi s’impliqui activament en convèncer i ajudar-les.

Limitacions
– El nombre final d’iniciatives que han accedit a l’aplicació ensenyaelcor.org i han reportat totes les dades ha estat finalment de 20, limitant per tant l’abast de les conclusions.
– La implicació de la majoria del personal tècnic d’altres municipis ha estat escassa, dificultant la recollida de dades i, per tant, l’abast i representativitat de les conclusions.

Indicadors de resultat utilitzats
– Elaboració de l’informe de diagnòstic.
– Nombre d’iniciatives localitzades.

Aspectes a tenir en compte
Aquest treball es considera una primera prova pilot que dona continuïtat pràctica als treballs teòrics desenvolupats en el marc del grup de treball de l’OTDE i concretats a la “Guia per mesurar l’ESS des dels ens locals”. També cal esmentar que, en la definició d’indicadors i preparació de la metodologia, s’ha revisat i tingut en compte l’estudi elaborat per la Universitat de Vic titulat “Creació d’indicadors d’impacte i avaluació d’ESS” publicat l’any 2016.

Val a dir que en l’elaboració de la guia promoguda per la Diputació de Barcelona ha tingut un pes especialment important el balanç social i el Pam a Pam, dues eines impulsades per la Xarxa d’Economia Solidària (XES) que permeten la recollida de dades per mesurar i avaluar diferents criteris de funcionament de les organitzacions de l’ESS.