Llançadora de projectes d’ESS a Mataró


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Mataró

Persona de referència de la XMESS
Sílvia Gasca Bonafont

Mail de contacte
sgasca@ajmataro.cat

Àrea o Departament
Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Suport a la creació, consolidació i creixement d’iniciatives d’ESS

Descripció
Llançadora de projectes d’ESS a Mataró.

Objectius

 • Accelerar projectes d’economia social i solidària del territori que es troben en un punt embrionari.
 • Oferir suport d’alt valor afegit i diferenciat ja que es tracta de projectes col·lectius que donen resposta a necessitats socials.
 • Promoure conseqüentment la creació d’ocupació estable i de qualitat al territori.

Persones destinatàries
En general, identifiquem a persones o grups amb intenció d’emprendre en col·lectiu i en el marc de l’ESS. Més concretament, parlaríem d’aquesta tipologia de perfils:

– Persones en situació de vulnerabilitat però no de necessitat urgent.
– Persones actives en recerca de feina.
– Persones actives treballadores interessades en del desenvolupament d’un projecte col·lectiu i en la intervenció en el seu context.
– Grups (mínim 2 persones) amb la intenció d’emprendre en col·lectiu i en el marc de l’ESS i amb una idea concreta de projecte sobre la que treballar.
– Projectes en fase de disseny o consolidació.

Recursos
Recursos humans:
– 20% jornada completa d’un tècnic en gestió de projectes durant 12 mesos.
– 2% jornada completa d’un coordinador de projecte durant 12 mesos.
– Una empresa de consultoria especialitzada en l’acompanyament i coneixement de l’ESS.

Recursos materials i infraestructura:
– Despatxos pel personal tècnic: taula, cadira, ordinador, pantalla, teclat i ratolí, Internet, telèfon, material fungible, material de gestió i suport i impressora i fotocopiadora.
– Aules per portar a terme els assessoraments col·lectius: taules, cadires o cadires amb braç, taula i cadira per l’expert qui realitzi l’acompanyament, canó i ordinador.
– Material didàctic específic necessari per portar a terme les accions d’acompanyament.

Elements clau
La metodologia és el gran valor afegit d’aquest acompanyament. Es pretén combinar els coneixements i dinàmiques pròpies de professionals de l’ESS (món més teòric-acadèmic) amb les entitats i agents del moviment social. La base serà la participació i col·laboració en l’aprenentatge i apropament a experiències ja existents.

Desglossem tres tipus d’assessorament (incloent els individuals i col·lectius):
– Assessoraments que ajudin a aterrar la idea, o la necessitat específica del grup i ajudar a crear el prototip.
– Assessoraments que ajudin a transformar la idea en un projecte. Aquí treballem aspectes més relacionats amb la viabilitat empresarial i casuístiques específiques de projectes col·lectius. Serà essencial fomentar la interrelació entre la resta de iniciatives a qui s’està fent l’acompanyament.
– Assessorament que ajudi a encaixar la iniciativa del grup amb la comunitat on s’hagi de desenvolupar. En aquest tipus d’assessorament serà bàsica la participació d’altres iniciatives similars i d’altres projectes del territori per acabar de definir la seva complementarietat.

Limitacions
La llançadora de projectes té dues limitacions:

 • Durada: El projecte es planteja de durada anual si tenim en compte la tasca prèvia d’aterrament del projecte, difusió, selecció de propostes. La durada efectiva dels acompanyaments de grup i personalitzats va ser de 6 mesos a la Llançadora del 2016 i de 8 mesos a la Llançadora del 2017. Per a més informació veure aspectes a tenir en compte.
 • Sessions: La Llançadora es composa de 7 sessions formatives grupals de 4 hores cadascuna i de 7 sessions d’acompanyament individual per projecte de dues hores cadascuna.

Indicadors de resultat utilitzats

Indicadors seguiment del projecte:

 • Número de persones acompanyades.
 • Número de projectes col·lectius acompanyats.
 •  Número de llocs de treball generats (autoocupació).
 • Número de projectes constituïts.
 • Número d’hores d’acompanyament individual per cada projecte.
 • Número d’hores d’acompanyament col·lectius.
 • Número de cooperacions entre projectes: iniciatives, projectes conjunts.

Resultats esperats:

 • 5 projectes col·lectius acompanyats
 • 4 llocs de treball generats
 • 2 projectes constituïts
 • Més de 3 dinàmiques de cooperació conjuntes generades entre diferents projectes del territori

Aspectes a tenir en compte
La Llançadora d’economia social i solidària 2017 és la segona edició d’aquest projecte. La primera edició es va portar a terme l’any 2016 i aquest 2018 encetem la tercera edició.

Com a aprenentatges respecte l’any 2016 aplicats a la llançadora del 2017 vam recalcar la necessitat de què el projecte tingués una durada més extensa en el temps. L’execució pràctica del 2016 (tallers grupals i acompanyaments per projectes) es va portar a terme des del mes de juliol fins a desembre, la del 2017 de maig a desembre. Era necessària l’ampliació del projecte en mesos de feina, no tant per la gestió dels tallers col·laboratius i els assessoraments personalitzats per projecte, sinó per poder oferir més temps per a la propia evolució dels projectes que inicien el programa en fase embrionària i el finalitzen amb una idea de negoci participada i consolidada.

Respecte a la Llançadora del 2017 destaquem l’aprenentatge de la necessitat de fer específica difusió i recerca de projectes a zona barris. Mataró és una ciutat dual i polaritzada amb un centre connectat i uns barris amb alts índexs de població que no connecten amb el centre, ens vam adonar que en les convocatòries de 2016 i 2017 no vam acompañar cap iniciativa sorgida als barris, per aquest motiu la Llançadora del 2018 ha fet una tasca tècnica prèvia de reconeixement d’iniciatives nascudes a barris, i encetem aquest any una nova edició amb 6 iniciatives cuinades a barris, femenines, i amb alts índex de població migrada.

X