Masoveria urbana a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Empresa municipal – Habitatge Terrassa

Classificació simplificada
Habitatge

Descripció
Aquest nou model planteja que la persona propietària d’un habitatge que necessita ser reformat per poder obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat, el cedeixi per tal que les persones llogateres n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment acordades a canvi de viure-hi durant un temps establert.

Objectius

  • Donar sortida a habitatges que estan en desús per manca de condicions d’habitabilitat.
  • La persona propietària veu augmentar el valor del seu imoble i no paga taxes per les reformes, mentre que la persona inquilina no està subjecte a cap renta mensual i pot gaudir d’un contracte de llarga duració.

Persones destinatàries
Ciutadania.

Recursos

Elements clau
La borsa d’habitatges en règim de masoveria urbana és una de les mesures contemplades al nou programa de Mobilització d’Habitatges Buits, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa per facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant diferents models que facilitin la revitalització del parc d’habitatges en desús.

Limitacions
Només es compta amb un habitatge.

Aspectes a tenir en compte
El Consistori ha cedit un habitatge de propietat municipal a la borsa, per tal de fer possible la primera experiència de masoveria urbana al municipi.