Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei de Mobilitat

Classificació simplificada
Mobilitat

Descripció
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Terrassa 2016-2021.

Objectius
Actuacions concretes a desenvolupar:
– Estudi d’implantació d’un sistema de Car-sharing
– Incentivar el vehicle compartit (car-pooling)
– Promoció del cotxe compartit en zones industrials
– Promoció d’iniciatives de mobilitat col·laborativa

Persones destinatàries
Ciutadania

Recursos

Elements clau
Es compta amb l’Oficina de Mobilitat de Terrassa; centre d’informació i gestió de la mobilitat. Mostra a l’usuari alternatives disponibles a través de canal de comunicació presencial individualitzat.

Aspectes a tenir en compte
L’any 2000, a través del Pacte de Mobilitat, una quarentena d’institucions públiques i privades pactaven les línies mestres de la futura mobilitat a la nostra ciutat, els eixos bàsics de les quals eren la priorització de la mobilitat a peu, l’ús de la bicicleta i el foment del transport públic. Dos anys més tard es va aprovar el primer Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa.