Postgrau d’Economia Social i Solidària de la UAB


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Sabadell

Persona de referència de la XMESS
Elisa Segués Peña

Mail de contacte
esegues@ajsabadell.cat

Àrea o Departament
Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Educació

Descripció
De març a desembre del 2017, s’ha col·laborat en el disseny i impulsat el 1r POSTGRAU EN ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. Aquest Postgrau sorgeix de la cooperació entre l’àmbit universitari (UAB), l’administració local (Ajuntament de Sabadell) i el teixit associatiu i societat civil del territori (Teler Cooperatiu), i s’ha dissenyat conjuntament. Aquesta col·laboració s’ha traduït en la signatura d’un conveni de col·laboració signat entre la UAB, Promoció Econòmica de Sabadell i el Teler Cooperatiu (XES local) que defineix els rols i compromisos de cada part. Aquest primer postgrau, està en marxa des de gener d’aquest any 2018 al Campus de la Facultat a Sabadell de la UAB i s’està treballant en una segona edició de cara al curs 2018-2019.

La metodologia de treball per dissenyar el Postgrau ha estat la de partir de les fortaleses i experiència de cada persona i/o entitat implicada per avançar cap a noves iniciatives que donen resposta a les demandes i necessitats detectades, i per consolidar actuacions ja iniciades. Així mateix, i amb voluntat que la proposta estigués fortament arrelada al territori i al sector, s’han establert col·laboracions amb altres entitats i organitzacions que donen suport a la iniciativa, incloent la Fundació Autònoma Solidària, Xarxa d’Economia Solidària, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Fundació Seira i Fundació Roca i Galès. Es demanarà la col·laboració puntual d’altres entitats de les Xarxes anteriors per activitats puntuals de reforç dins la formació dels estudiants del curs.

El Postgrau s’emmarca en l’àrea de coneixement de les Ciències Socials, i és d’àmbit d’interès de les Facultat d’Economia i Empresa, i Política i Societat. Té una durada de 6 mesos, es planteja de manera molt pràctica i com a valor afegit compta amb un alt percentatge de personal docent del sector de l’ESS. S’imparteix a la Facultat d’Economia i Empresa –Campus Sabadell, una tarda a la setmana, amb tres jornades senceres en dissabte i una sortida de cap de setmana per conèixer experiències sobre el territori. Veure el dossier informatiu.

Compta amb 25 alumnes i ha estat finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en la mateixa convocatòria de Projectes singulars i Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

D’aquí el valor que s’ha donat a seguir recolzant les entitats en la seva formació específica, i que s’ha traduït en la creació d’aquest 1r postgrau, que ofereix un programa de qualitat a 25 persones, des d’estudiants, membres de la pròpia ESS i tècniques de l’administració pública local.

Objectius
Facilitar formació especialitzada en emprenedoria social i economia col·aborativa a tot l’alumnat de grau de la UAB; Formar a professionals qualificats en el terreny de l’ESS, demandats per part de les organitzacions d’aquest sector, les administracions públiques i el teixit associatiu; donar resposta a les necessitats formatives del sector de l’ESS.

Persones destinatàries
Estudiants graduats, persones del sector de l’ESS, tècniques de l’administració pública.

Recursos
Personal del programa d’ESS.

Elements clau
Participació del sector.

Limitacions
Dependència de subvencions per oferir-ho a un preu social.

Indicadors de resultat utilitzats
25 persones matrículades sobre 40 preinscrites. La resta d’indicadors de resultats estan pendents d’avaluació: assistència i grau de participació dels estudiants matriculats; Rendiment dels estudiants ; Satisfacció dels estudiants al finalitzar l’activitat; Satisfacció del professorat i entitats de l’economia social implicades; Diversitat en la procedència (estudis previs) dels estudiants del postgrau; avaluació dels estudiants en relació a les activitats realitzades; iniciatives dels estudiants en relació als projectes que desenvolupen durant les actuacions; valoració de la potencialitat d’aplicació dels aprenentatges assolits i projectes endegats.

Aspectes a tenir en compte
El disseny conjunt entre AAPP, Universitat i el sector de l’ESS és un valor a l’alça. Aquest postgrau es concep com una eina estratègica per al desenvolupament de l’Economia Social i Solidària des d’una triple perspectiva: l voluntat de fer present l’Economia Social i Solidària de manera transversal en els àmbits d’intervenció social i econòmica dels nostres Ajuntaments i altres institucions públiques; la de contribuir a dotar de solidesa l’esclat d’iniciatives econòmiques amb un interès creixent per a abraçar les pràctiques de l’Economia Social en la posada en marxa de nous projectes, sovint amb una alta fragilitat.

El postgrau vol fer de l’ESS una eina per a tot tipus de col·lectius, i facilitar els mecanismes per tal que es puguin generar nous projectes o es reforcin els existents; la de contribuir a esmenar l’actual manca de presència de l’Economia Social i Solidària de manera transversal i especialitzada als espais d’educació formal com seria el cas de les universitats.

X