Pressupostos Participatius a Mataró


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Mataró

Persona de referència de la XMESS
Sílvia Gasca Bonafont

Mail de contacte
sgasca@ajmataro.cat

Àrea o Departament
Servei d’Estratègia i Participació

Classificació simplificada
Participació ciutadana

Descripció
Pressupostos Participatius.

Objectius
Recollida de propostes dels ciutadans per conèixer en què invertirien 500.000€ del pressupost d’inversions municipal.

Persones destinatàries
Ciutadans de Mataró majors de 16 anys.

Recursos
El procés ha estat impulsat pel Govern de la ciutat i validat per tots els grups municipals del Consistori en el marc de la Comissió Especial d’Organització.

Elements clau
A partir de les propostes realitzades per la ciutadania i els Consells Municipals de participació, s’escolliran un total de 12 propostes que la ciutadania, i mitjançant el vot directe, decidirà quines s’incorporen com a accions a realitzar en el proper pressupost municipal.

Limitacions
Presentant una o dues propostes per millorar la ciutat. Cal tenir en compte els criteris establerts, i sobretot que siguin una inversió i no superin els 250.000€.

Indicadors de resultat utilitzats
Les 10 propostes que hagin obtingut més suports, i un mínim de 125 suports, passaran a la següent fase de valoració.

Aspectes a tenir en compte
Valorades i prioritzades les propostes, els ciutadans i ciutadanes de Mataró podran decidir, sobre un total de 12 propostes, quines són les que consideren que s’han d’incorporar al Pressupost municipal de l’any 2018. Es podran escollir tantes propostes com es vulgui, sempre i quan la suma dels seus imports no superi els 500.000 euros.