Pressupostos participats dels barris a Girona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Girona

Persona de referència de la XMESS
Susana Ferrer

Mail de contacte
suferrer@ajgirona.cat

Àrea o Departament
Participació, Associacionisme i Voluntariat

Classificació simplificada
Participació ciutadana

Descripció
El Pressupost Municipal preveu una partida per als barris i es va acordar que seria sotmesa a participació ciutadana. Per aquest motiu, una comissió mixta, formada per entitats de la ciutat i representants dels grups polítics municipals, va elaborar el Reglament de pressupostos participats dels barris que es va aprovar definitivament pel Ple el 8 de juliol de 2013 i es va publicar al BOP número 142 del dia 24 de juliol de 2013.

Cada any es convoquen les Assemblees de Barri, que tenen com a funció realitzar propostes per portar a terme a cada barri i prioritzar-ne fins a cinc, d’acord amb la quantitat assignada a cadascun dels 30 barris en què s’ha dividit la ciutat. Aquesta quantitat s’estableix a partir d’uns criteris objectius fixats per la Comissió Mixta de Ciutat.

A les Assemblees de Barri participen la regidoria d’Hisenda, la regidoria de Participació Ciutadana, i el regidor/a de barri, les associacions de veïns i la resta d’entitats de barri. Si una Assemblea de Barri així ho decideix, també poden formar-ne part entitats que siguin de ciutat, sempre que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona. A més a més, són obertes a tots els veïns i veïnes, tot i que a efectes de votacions, només poden votar les entitats.

Una vegada celebrades les Assemblees de Barri, els projectes proposats es traslladen a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que emet els informes econòmics i de viabilitat tècnica de cada projecte, els quals es traslladen altre cop a les Assembles i tot seguit, a la Comissió Mixta de Ciutat per tal de concretar quins projectes se sotmeten a consulta mitjançant el vot lliure, directe i secret dels veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat.

Objectius
El procés dels pressupostos participats dels barris de Girona són un instrument de participació de la ciutat a través del qual les entitats i la ciutadania poden proposar i decidir el destí d’una part del pressupost municipal.

Persones destinatàries

Les persones empadronades en els diferents barris, majors de divuit anys, degudament inscrites en el padró del municipi de Girona.

Els veïns i veïnes podran triar quins projectes volen que es portin a terme en el seu barri d’acord amb la quantitat que se’ls hi ha assignat.

Els barris en els quals es divideix la ciutat als efectes de l’aplicació d’aquest reglament són els següents: Barri de Palau-Avellaneda-Mas Xirgu, barri de l’Eixample, barri de Pla de Palau-Sant Pau, barri de Montilivi-La Creueta, barri de Sant Narcís, barri de Santa Eugènia, barri de Can Gibert del Pla, barri de Vila-roja, barri de Mas Ramada, barri de Font de la Pólvora, barri del Grup Sant Daniel, barri de Torre Gironella, barri de les Pedreres-Fora Muralla, barri Vista Alegre-Carme, barri Devesa-Güell, barri Figuerola-Bonastruc, Barri Vell, barri del Mercadal, barri de Montjuïc, barri de la Pujada de la Torrassa, barri de la Vall de Sant Daniel, barri de Germans Sàbat, barri de Domeny-Taialà, barri de Mas Catofa, barri de Torre de Taialà, barri de Fontajau, barri de Sant Ponç, barri de Pont Major, barri de Pedret i barri de Campdorà.

Recursos

– Reserva del Pressupost municipal: 1.200.000€
– La Comissió Mixta de Ciutat
– Les Assemblees de Barri
– L’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica
– La Comissió d’Execució i Seguiment dels Projectes

Assignació 2017:
BARRI QUANTITAT
Barri Vell 42.38619 €
Campdorà 46.153,85 €
Can Gibert del Pla 42.386,19 €
Carme – Vista Alegre 39.560,44 €
Devesa – Güell 41.444,27 €
Domeny – Taialà 46.153,85 €
Eixample 56.514,91 €
Figuerola – Bonastruc 40.502,35 €
Font de la Pólvora 32.967,03 €
Fontajau 40.502,35 €
Germans Sàbat 32.967,03 €
Grup Sant Daniel 39.560,44 €
Mas Catofa 30.141,29 €
Mas Ramada 30.141,29 €
Mercadal 37.676,61 €
Montilivi – La Creueta 39.560,44 €
Montjuïc 35.792,78 €
Palau Sacosta – Avellaneda –
Mas Xirgu 53.689,17 €
Pedreres – Fora Muralla 38.618,52 €
Pedret 33.908,95 €
Pla de Palau – Sant Pau 48.037,68 €
Pont Major 32.025,12 €
Pujada la Torrassa 36.734,69 €
Sant Daniel 38.618,52 €
Sant Narcís 50.863,42 €
Sant Ponç 34.850,86 €
Santa Eugènia 48.037,68 €
Torre Gironella 37.676,61 €
Torres de Taialà 33.908,95 €
Vila-roja 38.618,52 €
TOTAL 1.200.000 €

Elements clau
Empodarament de la ciutadania en la governança del seu barri.
Participança, democràcia participativa de la ciutadania.

Limitacions
La dotació econòmica que s’assigna a cada exercici segons el pressupost municipal. % de participació.

Indicadors de resultat utilitzats
Assemblees de barri
– Projectes votats: 101 el 2017
– Projectes seleccionats: 61 el 2017
– Nivell de participació: 4,39% sobre el cens (3.391 persones sobre un cens de 77.309)