Programa ‘Cultura emprenedora a l’escola’ a Terrassa


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Terrassa

Persona de referència de la XMESS
Montserrat Torres Sanchez

Mail de contacte
montserrat.torres@terrassa.cat

Àrea o Departament
Servei d’Educació

Classificació simplificada
Educació

Descripció
Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) és un programa amb el que l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.

Objectius
– Fomentar l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.
– Voluntat de consolidar aprenentatges en una etapa en la qual els nens i nenes evolucionen progressivament cap a l’autonomia, l’autoconcepte i la seva inclusió en grups.
– Cultura emprenedora a l’escola treballa totes les competències educatives clau de manera transversal a partir de la competència en autonomia i iniciativa personal (esperit emprenedor).
– La cooperativa centra l’activitat empresarial en la persona i no en el capital, es gestiona de manera democràtica i participativa i dóna part dels beneficis a projectes socials.

Persones destinatàries
Infància.

Recursos
Cultura emprenedora a l’escola de la Diputació de Barcelona.

Elements clau
Innovador, arrelat al territori, treball per projectes, solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat i constitueix una eina d’inclusió social.

Limitacions
Poques escoles participants del projecte.

Indicadors de resultat utilitzats
Participen 177 escoles, 78 municipis i més de 7.000 alumnes en unes 300 cooperatives. A Terrassa actualment hi trobem 5 escoles participants.

Aspectes a tenir en compte
L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l’esperit emprenedor com una de les vuit competències clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.