Programa de microcrèdits #CreditBadalona


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Badalona

Persona de referència de la XMESS
Rafa Gálvez Ariza

Mail de contacte
rgalvez@impo.cat

Àrea o Departament
Servei Municipal d’Ocupació

Classificació simplificada
Serveis financers

Descripció
Amb la voluntat de fomentar l’ocupació, l’Ajuntament de Badalona i Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) posen en marxa #CreditBadalona, un programa de microcrèdits destinat a finançar la creació de noves empreses i ajudar a les ja existents a generar ocupació a la ciutat. Un dels factors de valoració és pertànyer a l’economia social i solidària.

• Import màxim: 25.000 €
• Tipus d’interès: 0%
• Carència: Possibilitat de quotes reduïdes els sis primers mesos.
• Termini màxim de devolució. 3 anys.
• .En cap cas el període de devolució podrà ultrapassar el termini de vigència del conveni
• Amortització i quotes mensuals.
• Sense aval, la garantia del projecte empresarial és la seva pròpia viabilitat.
• Comissió d’estudi i/o obertura, no existeix

Objectius
La implementació d’un Programa per a la promoció de l’autoocupació, la creació de noves empreses i del seu finançament inicial, i el suport a les empreses existents que generin nova ocupació al municipi.

Persones destinatàries
Persones físiques o jurídiques que posin en marxa noves empreses a Badalona, creant ocupació o generant autoocupació, o impulsin determinades empreses preexistents a Badalona, generant nova ocupació.

Recursos
S’ha destinat una dotació de 270.000€. També l’acompanyament dels tècnics de la Unitat de Foment Empresarial i la valoració de personal de la Fundació Acció Soliodaria Contra l’Atur.

Elements clau
L’element clau és el finançament de microempreses per a la creació de llocs de treball. També és important l’acompanyament i el seguiment de les empreses participants per part de les persones assessores.

Limitacions
La limitació ve donada per la partida que s’hi ha destinat de 270.000€.

Indicadors de resultat utilitzats
S’han concedit crèdits a 16 empreses o projectes d’empresa per un import màxim de 24.000€.

Aspectes a tenir en compte
Ha estat un projecte que ha comptat amb una bona acollida per part de les microempreses i les persones emprenedores de la ciutat.

Per afavorir un correcte desenvolupament dels projectes empresarials seleccionats, les persones beneficiàries dels ajuts reintegrables han de realitzar, si no ho han fet prèviament, un itinerari formatiu o haver rebut assistència tècnica per la realització del pla de viabilitat, que els proporcionarà les principals eines i habilitats necessàries per al l’execució del seu projecte.

L’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal de Promoció de la Ocupació (IMPO), posarà a disposició de les persones beneficiàries els mitjans tècnics i humans de que disposa per tal de oferir-les assistència tècnica i la formació assenyalada.

X