Projecte “La descoberta, una experiència significativa” a Manlleu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Manlleu

Persona de referència de la XMESS
Betlem Parés Cuadras

Mail de contacte
parescb@manlleu.cat

Àrea o Departament
Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Educació

Descripció
L’actuació de “La descoberta, una experiència significativa” és un projecte impulsat de manera conjunta entre els serveis de promoció econòmica, educació i la col·laboració dels diversos centres educatius de secundària del municipi. Resumidament, el projecte es concreta en una primera fase de selecció d’alumnes amb necessitats especials d’inserció acadèmica i la posterior estada a empreses d’ESS perquè coneguin un sector productiu, comparteixin amb els treballadors i directius la feina de cada dia, i convisquin amb nois i noies de la mateixa edat tot realitzant un treball en relació a les competències transversals. En una segona fase es concreten itineraris personals de formació i de recerca activa de feina.

Objectius
Que els nois i noies partícips en el projecte:

  • Coneguin un sector productiu, en el vessant teòric i pràctic.
  • Comparteixin amb les persones treballadores i directives d’una empresa ESS la feina de cada dia.
  • Convisquin amb nois i noies de la mateixa edat tot realitzant un treball en relació a competències transversals.
  • Puguin millorar el procés de transició escola-treball a través de sessions grupals de competències transversals i de l’elaboració d’itineraris personalitzats de formació i recerca activa de feina.

Persones destinatàries
Joves de secundària escollits pels diferents centres educatius del municipi.

Recursos
– Recursos econòmics per poder pagar les despeses relacionades amb les estades a les iniciatives d’ESS.
– Recursos tècnics propis relacionats amb l’acompanyament en el treball grupal de competències transversals i en la definició d’itineraris personalitzats de formació i recerca activa de feina.
– Recursos tècnics externs per fer l’acompanyament a les estades a les iniciatives d’ESS.

Elements clau
– La relació habitual i fluïda entre el servei d’educació i els diversos centres educatius del municipi.
– Treball conjunt entre els diferents serveis de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica, en la lògica del desenvolupament local integral.

Limitacions
Pressupostàries. Les despeses d’aquestes estades són molt elevades i quan no es disposi de finançament extraordinari i específic per sufragar-les, probablement haurà de deixar-se de portar a terme el programa.

Indicadors de resultat utilitzats
-Nombre de centres que participen en el programa.
-Nombre d’empreses d’ESS que participen en el programa.
-Nombre de nois i noies que realitzen el programa.
-Nombre de sessions individuals de seguiment.
-Nombre de sessions grups de seguiment.

Aspectes a tenir en compte
Aquest programa dóna resposta a la demanda concreta dels centres educatius relacionada amb la seva incapacitat de poder donar la resposta adequada a aquest col·lectiu de joves concret.