Projecte Som Cims a Manlleu


Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Manlleu

Persona de referència de la XMESS
Betlem Parés Cuadras

Mail de contacte
parescb@manlleu.cat

Àrea o Departament
Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Classificació simplificada
Inclusió sociolaboral

Descripció
El projecte Som Cims és un projecte d’integració i educació en valors a tarvés de la pràctica esportiva i física, en especial vinculada als esports de muntanya, que consisteix en definir i desplegar una agenda d’activitats físiques i esportives a l’abast d’una selecció, amb la col·laboració dels Serveis Socials municipals, de joves del municipi amb dificultats d’inclusió social.

L’espai físic on realitzar les activitats serà, en la mesura que sigui possible, a l’aire lliure i al Passeig del Ter. Aquestes tenen una clara vocació de fer valer els recursos que disposa el municipi i, cercant la vinculació dels joves amb el territori, són una via clara d’integració i sentiment de pertinença al poble. D’altra banda, i malgrat que aquest no sigui l’objecte del projecte, la realització de les activitats al Passeig del Ter, permetrà la seva dinamització, un dels grans reptes del municipi.

El disseny de la graella d’activitats es farà de manera participada amb els joves destinataris de l’acció, garantint així la seva implicació i apropiació del projecte. A més, i de manera significativa, es vetllarà per l’equitat de gènere i per incorporar en tot moment la transversalitat de gènere i la diversitat. Més enllà de la pràctica esportiva i física, el projecte preveu accions paral·leles que persegueixin la cohesió i integració dels joves i de les seves famílies.

Objectius

El projecte té com objectiu contribuir a la millora de la integració social dels joves entre 12 i 18 anys del municipi de Manlleu, i molt especialment, d’aquells joves en situació de vulnerabilitat o que tenen difícil accés a la pràctica esportiva. El projecte pretén també, contribuir a l’accés igualitari i universal de la pràctica física i esportiva fora dels centres educatius formals.

Amb la posada en marxa del projecte, s’espera que els joves que hi participin construeixin vincles fora de l’escola, descobreixin opcions i noves realitats i espais d’oci, d’ocupació del temps, traslladar hàbits saludables i valors que els siguin útils en la seva orientació personal i professional i que, tot descobrint el seu entorn, se’l facin seu.

Persones destinatàries
Els i les joves de Manlleu derivats, majoritàriament, pels Serveis Socials municipals. També d’altres joves dels centres educatius sense dificultats d’inclusió social.

Recursos
– Recursos econòmics relacionats amb la possibilitat de finançament extraordinari i específic per portar a terme el projecte.
– Recurs tècnic extern per a coordinar i desplegar el projecte.
– Col·laboració desinteressada de dues empreses; una en la facilitació de material esportiu, i l’altra en la facilitació de recursos personals i tècnics especialitzats en esport de muntanya.

Elements clau
Existència d’una emprenedora social que ha impulsat el projecte social desenvolupant-lo i donant resposta a les necessitats detectades al municipi.

Limitacions
– Pressupostàries. El projecte està condicionat per l’existència de finançament extraordinari i específic.
– Limitacions relacionades en poder disposar d’equipaments per poder desenvolupar-hi les activitats en cas d’inclemències meteorològiques.

Indicadors de resultat utilitzats
– Nombre de nois i noies partíceps en el projecte.
– Nombre d’hores d’activitats del projecte.

Aspectes a tenir en compte
En el marc d’un procés participatiu relacionat amb la construcció col·lectiva de projectes socials i en base a les necessitats socials identificades conjuntament, es va prioritzar abordar com a una de les prioritats la inclusió dels i les joves a través de l’esport. Aquest projecte, per tant, donava resposta a aquesta necessitat.

X