Proposta de plecs amb clàusules socials

Una de les activitats de la XMESS és donar suport als ens locals membres a través de mentories i assessoraments (recordem que encara està oberta la convocatòria d’enguany!). A partir de les necessitats i demandes realitzades pels municipis que participen a les mentories i els assessoraments, es fomenta la realització de productes específics que siguin d’utilitat per als municipis assessorats, per tota la xarxa i per altres ens locals que accedeixin al nostre web.

Un d’aquests productes és el present document, el qual reflecteix l’estructura d’uns Plecs amb clàusules socials. Està dirigit a municipis que volen aplicar la Contractació i la Compra Pública Responsable però que no disposen actualment d’una estructura de Plecs que serveixi de base per a les licitacions de l’Ajuntament i tenen dubtes sobre quins criteris i clàusules es poden afegir i com aplicar-les.

El document consta d’una estructura de Plec de clàusules administratives particulars, PCAP (a partir de la pàgina 4) i d’un Plec de prescripcions tècniques, PPT (a partir de la pàgina 50). Es complementa amb el document “XMESS – Annex de l’Estructura d’uns Plecs amb clàusules socials”, el qual especifica les indicacions i recomanacions per omplir els Plecs.

Esperem que us sigui d’utilitat i que aviat pugueu aplicar les clàusules socials als vostres contractes, compres i licitacions amb criteris de l’ESS.

Documents:

_201026 XMESS – Estructura d_’uns Plecs amb clàusules socials_

_201026 XMESS – Annex de l_’Estructura d’uns Plecs amb clàusules socials

X