Qui som

Som municipis que volem fomentar l’economia social i solidària als nostres territoris i, per fer-ho, hem constituït la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

En aquests darrers anys, l’àmbit d’iniciatives socioeconòmiques que anomenem economia social i solidària (ESS) ha crescut, s’ha diversificat, ha exhibit un gran dinamisme i ha demostrat la seva capacitat per resoldre necessitats molt diverses de la ciutadania —del treball al consum o al crèdit— i per enfortir la qualitat de vida, la justícia social, la participació democràtica i la sostenibilitat.

La finalitat de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) ha de ser promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentant la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors. Aquesta finalitat s’ha de dur a terme en el marc de les activitats recollides als estatuts de la Xarxa, que són:

  1. Ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i solidària i enfocaments de desenvolupament local.
  2. Ajudar els ajuntaments a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i solidària.
  3. Incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres àmbits relacionats, dutes a terme per administracions supramunicipals.
  4. Relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i internacional de l’economia social i solidària.
  5. Fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats.
  6. Divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis.
  7. Fixar objectius i estratègies compartides en matèria d’economia social i solidària.
  8. Generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.).
  9. Intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària entre els ajuntaments i consells comarcals membres de l’Associació.
  10. Comunicar i fer visible l’Associació i les seves accions.
  11. Formar i assessorar els equips municipals d’economia social i solidària.

D’on venim

La XMESS arriba fins avui gràcies al treball de moltes persones dels ajuntaments catalans, a més de les aportacions econòmiques que diferents municipis han efectuat. Aquesta manera cooperativa de treballar, que precisament caracteritza també l’economia social i solidària, ha permès culminar amb èxit el procés de constitució de la Xarxa.

L’impuls per crear la XMESS arrenca de la I Trobada internacional de Municipalisme i Economia Solidària, organitzada pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona el 22 i 23 d’octubre de 2015. Durant la jornada es dóna a conèixer el manifest titulat “Cap a una Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària”, que ja rep llavors les primeres adhesions d’ajuntaments. Alhora, els ajuntaments de Badalona, Barcelona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet es constitueixen en el Grup Impulsor de la XMESS. Aquestes administracions es comprometen a posar durant el 2016 els mitjans tècnics i econòmics per constituir la Xarxa, incorporant una secretaria tècnica que doni suport al procés de constitució i organitzant una trobada al seu municipi per anar madurant el procés. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona assumeix l’assessoria jurídica per a l’elaboració dels estatuts i les tasques de comunicació. Per últim, s’acorda celebrar una pròxima trobada durant el primer semestre del 2016 i que l’organitzi l’Ajuntament de Badalona.

Al llarg del 2016, tenen lloc tres trobades per definir com ha de ser la Xarxa.

La primera té lloc el 16 de març a Badalona sota el títol “El foment municipal de l’economia social i solidària”. Fins aquell moment ja s’havien adherit més de trenta municipis catalans de diferents territoris, colors polítics i dimensions. La jornada serveix per acordar la fórmula jurídica que tindrà la Xarxa ‒una associació‒, la metodologia perquè el procés de constitució sigui el màxim de participatiu i el calendari. S’amplia el Grup Impulsor amb l’entrada dels ajuntaments de Girona, Manlleu, Manresa i Terrassa, i es decideix formar una segona comissió, la Comissió Promotora. Així, mentre que el Grup Impulsor, ara ampliat, segueix tenint com a objectiu liderar el procés de constitució de la Xarxa amb reunions mensuals i coordinant la secretaria tècnica, la Comissió Promotora té per objecte elaborar una proposta d’estatuts de l’associació i una altra de pla de treball per als primers anys. Integren aquesta nova comissió els ajuntaments d’Argentona, Cabrils, Cardedeu, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Collbató, Cornellà de Llobregat, Mataró, Mieres, Montornès del Vallès, Salt, Sant Adrià de Besòs, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, a més dels vuit municipis que també formen part del Grup Impulsor.

La segona trobada es fa el 10 de juny a Sabadell, en el marc de la I Fira d’Economia Social del Vallès. Al llarg del matí, representants d’una quarantena de municipis debaten la missió, la visió i l’estratègia de la futura associació. La jornada compta amb les ponències de cinc persones expertes, que exposen les seves tesis sobre com han de ser les polítiques públiques municipals de foment de l’economia social i solidària dels pròxims anys.

La tercera trobada se celebra el 30 de novembre a Santa Coloma de Gramenet. En aquesta s’aprova definitivament el nom de l’entitat ‒Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària‒, el municipi que serà la seu de l’associació i que, alhora, acollirà l’assemblea constituent ‒Barcelona‒ i el procediment electoral per escollir els representants de l’associació. S’aproven també les propostes provisionals de quotes i de pressupost de la futura associació per al 2017, com també dels estatuts i de pla de treball 2017-2019, tot pendent, però, de la seva aprovació definitiva en l’assemblea constituent. Per últim, es decideix també que els ajuntaments de Terrassa, Manlleu i Girona assumeixin econòmicament la secretaria tècnica fins a l’abril del 2017.

Però no sols s’han fet trobades. Entremig hi ha hagut un munt d’hores dedicades per persones —tècniques i polítiques— de molts ajuntaments a reunions del Grup Impulsor o de la Comissió Promotora per definir com ha de ser la Xarxa a grans trets, per elaborar els estatuts i el pla de treball per al 2017-2019, per preparar les diferents trobades, etc. Sense la seva aportació, hauria estat impossible arribar fins aquí.

Per últim, el 17 de maig se celebra a Barcelona l’assemblea de constitució de la XMESS, que parteix inicialment de l’adhesió de 32 ajuntaments. Es tanca, així, la fase de constitució i la Xarxa comença a caminar.

On anem?

En una primera fase, durant el període 2017-2019, la XMESS s’ha marcat tres línies estratègiques d’actuació.

La primera consistirà a ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi compartint recursos i treballant de manera conjunta entre els membres.

La segona perseguirà incidir i relacionar-se amb altres actors. Es vol influir en les polítiques públiques d’ESS i d’altres àmbits relacionats, que duen a terme les administracions supramunicipals, i a més relacionar-se amb els actors i les xarxes representatives de l’ESS a escala nacional i internacional.

Finalment, la tercera línia estratègica serà visibilitzar la Xarxa i les iniciatives relacionades amb l’àmbit per part dels seus membres. Per a això s’han establert com a objectius comunicar i fer visible la Xarxa i les seves accions; divulgar les experiències d’ESS fetes als municipis, i disposar del relat de la Xarxa en ESS.

A més, s’han aprovat uns criteris generals perquè guiïn l’actuació de la XMESS, que són:

  • La XMESS entén l’ESS com el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives però també individuals, que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre; quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica; actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i la societat; i són independents dels poders públics.
  • L’economia ha de ser entesa en un sentit ampli i abastar tant el sector socioempresarial (cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions del tercer sector social, mutualitats…) com el sector sociocomunitari (xarxes d’intercanvi, monedes socials, economia col·laborativa pel procomú, horts comunitaris, etc.).
  • La XMESS ha de promoure una visió transformadora de l’ESS i no entendre-la com una economia de naturalesa marginal o assistencial. Les actuacions de la XMESS
  • r impulsar l’ESS s’han d’orientar cap als objectius fixats i disposar d’indicadors per mesurar-ne l’assoliment.
  • La XMESS ha de desplegar l’ESS en polítiques públiques municipals i comarcals que siguin transversals; no sols com una àrea més que necessita una política pública, sinó com un actor que impulsa el conjunt de polítiques públiques.
  • La XMESS ha de tendir a no duplicar funcions, serveis i recursos existents, i a cercar la complementarietat amb altres institucions i/o espais.
  • La XMESS ha de fomentar i generar aliances territorials entre les entitats locals i supramunicipals tenint en compte les diferents demarcacions, projectes i realitats.
  • La XMESS ha de treballar conjuntament amb el teixit social i comunitari d’ESS, tenint en compte els ritmes i els processos d’autogestió i autodecisió.
  • Els ajuntaments i consells comarcals adherits a la XMESS han de promoure, també internament, els principis i valors de l’ESS.
  • La XMESS ha de treballar per una educació transformadora.