Sistema integral avançat per l’autogestió energètica a Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament o Consell Comarcal
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Persona de referència de la XMESS
Isabel Garcia Ripoll

Àrea o Departament
Empreses

Classificació simplificada
Energia

Descripció
Disseny i desenvolupament d’un Sistema integral avançat per l’autogestió energètica del Edifici de Desenvolupament Local de l’ajuntament de Santa Perpetua (projecte SAVIES).

Objectius
Fer un projecte experimental i demostratiu que mostra la interrelació del vehicle elèctric (sistema V2G), les energies renovables (autoproducció i autoconsum) amb la eficiència energètica d’un edifici. Es tracta d’un projecte de sensibilització amb l’objectiu de generar riquesa en coneixement en el sector de la Mobilitat Elèctrica, les Energies Renovables i les Xarxes energètiques intel·ligents (Smart Grids).

Persones destinatàries
Ciutadania en general, estudiants de cicles formatius i universitaris i pels futurs professionals per la gestió de la xarxa elèctrica de forma intel·ligent i sostenible. Agregadors (particular o empresa que genera energia sostenible i l’ofereix directament sense intermediaris al consumidor final).

Recursos
Equips i materials d’Edifici Desenvolupament Local, recursos universitaris de la UPC (CITCEA), tècnics i enginyers de l’ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i el mateix edifici de Desenvolupament Local.

Elements clau
Innovació tecnològica. Demostració de que les energies renovables són viables i funcionals. Difusió del coneixement i formació entre professionals i ciutadania.

Limitacions
Incerteses político-administratives en ser un sector fortament regulat.

Indicadors de resultat
Reducció de la dependència energètica del Edifici de la xarxa elèctrica convencional (factures de l’electricitat) gràcies a sistemes alternatius de producció d’energia, gestió eficient de la mateixa i col·laboració de les bateries del vehicle elèctric en el funcionament de l’edifici.

Aspectes a tenir en compte
Aquest projecte s’emmarca en la línia de projectes iniciats amb el de vehicle elèctric del centre CREVE, ja que existeix una forta interrelació entre aquest tipus de vehicles, les energies renovables i la gestió eficient d’un edifici. El vehicle elèctric endollat esdevé una eina de gestió de l’energia als edificis.